ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความสามารถในนวัตกรรมด้านการให้บริการและผลการดำเนินงานในการให้บริการ หลักฐานจากธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รุจิรา เหลืองศักดาพิชญ์
คำสำคัญ ความสามารถในนวัตกรรมด้านการให้บริการ;ความได้เปรียบในการให้บริการ;การบรรลุผลสำเร็จในความพึงพอใจของการให้บริการ;การสร้างคุณค่าในการให้บริการ;ผลการดำเนินงานในการให้บริการ
หน่วยงาน ภาควิชาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การทดสอบอิทธิพลของความสามารถในนวัตกรรมด้านการให้บริการที่มีต่อผลการดำเนินงานในการให้บริการของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า มีเฉพาะมิติความต่อเนื่องในการปรับปรุงการให้บริการเชิงรุกของความสามารถในนวัตกรรมด้านการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานในการให้บริการ และมิติความเต็มใจในการมีส่วนร่วมของลูกค้า มีมิติวัฒนธรรมการถ่ายทอดความรู้มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบในการให้บริการ การบรรลุผลสำเร็จในความพึงพอใจของการให้บริการ และการสร้างคุณค่าในการให้บริการ ในขณะที่มิติความสามารถในการทำงานร่วมกันของเครือข่ายไม่มีอิทธิพลต่อการให้บริการ นักวิชาการและผู้บริหารสามารถนำผลวิจัยไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในเชิงทฤษฎีและการบริหารจัดการในภาคธุรกิจบริการได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CBSReview/article/view/240426/163670
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ความสามารถในนวัตกรรมด้านการให้บริการและผลการดำเนินงานในการให้บริการ หลักฐานจากธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง