ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังขาไก่เสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กุลพร พุทธมี
เจ้าของผลงานร่วม วริศชนม์ นิลนนท์
คำสำคัญ ขนมปังขาไก่;เปลือกทุเรียน
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาปริมาณเปลือกทุเรียนที่เหมาะสมต่อการเสริมในผลิตภัณฑ์ขนมปังขาไก่ เปรียบเทียบกับขนมปังขาไก่สูตรพื้นฐาน โดยศึกษาการเสริมเปลือกทุเรียนในขนมปังขาไก่ ร้อยละ 0, 6, 12 และ 18 ของน้ำหนักแป้งสาลี พบว่าผลิตภัณฑ์ขนมปังขาไก่เสริมเปลือกทุเรียนร้อยละ 6 ของน้ำหนักแป้งสาลี ได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสจากผู้ทดสอบมากที่สุด โดยคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และการยอมรับโดยรวม มีค่าเท่ากับ 7.49, 7.51, 6.96, 7.04, 7.60 และ 7.36 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ขนมปังขาไก่เสริมเปลือกทุเรียนร้อยละ 6 มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าขนมปังขาไก่สูตรพื้นฐาน โดยมีปริมาณความชื้นร้อยละ 5.67, โปรตีนร้อยละ 8.42, ไขมันร้อยละ 26.53, เถ้าร้อยละ 1.37, เส้นใยร้อยละ 1.21 และคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 56.80 โดยน้ำหนัก
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.eresearch.rbru.ac.th/showthesis.php?theid=1694&depid=7
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังขาไก่เสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง