ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตโยเกิร์ตจากข้าวกล้องงอกพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดจันทบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มธุรา อุณหศิริกุล
เจ้าของผลงานร่วม คิดชาย อุณหศิริกุล , เดือนเต็ม ทองเผือก
คำสำคัญ โยเกิร์ต;ข้าวกล้องงอกพันธุ์พื้นเมือง;คุณสมบัติทางด้านประสาทสัมผัส
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การนำข้าวกล้องงอกพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดจันทบุรีได้แก่ พันธุ์พวงเงิน หมากแขก และล้นยุ้ง มาผลิตข้าวกล้องงอกและนำไปผลิตผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศา-เซลเซียส เป็นเวลา 28 วัน พบว่า ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดและค่าพีเอชมีแนวโน้มลดลง ปริมาณกรดและเชื้อจุลินทรีย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษา 7 วัน โยเกิร์ตข้าวกล้องงอกพันธุ์หมากแขกได้คะแนนการยอมรับด้านสีมากที่สุด ส่วนโยเกิร์ตข้าวกล้องงอกพันธุ์ล้นยุ้งได้คะแนนการยอมรับด้านกลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวมมากที่สุด ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตได้คะแนนการยอมรับจากผู้ทดสอบอยู่ในระดับชอบปานกลางถึงชอบ ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับข้าวกล้องงอกสูตรควบคุม (A) แสดงว่าข้าวกล้องงอกพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดจันทบุรีทั้ง 3 สายพันธุ์ สามารถนำมาผลิตผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตได้ และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.eresearch.rbru.ac.th/showthesis.php?theid=1684&depid=2
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การผลิตโยเกิร์ตจากข้าวกล้องงอกพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดจันทบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง