ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของอนุภาคทองคำระดับนาโนเมตรและเชื้อเลปโตสไปราต่อการแสดงออกของยีนที่สร้างไซโตไคน์ในเซลล์ไต Hek 293 ที่มีการเพิ่มการแสดงออกของ Toll-like receptor 2
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวชวิกานต์ บุญวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์
คำสำคัญ อนุภาคทองคำระดับนาโนเมตร, ไซโตไคน์, เชื้อเลปโตสไปรา, เซลล์ hTLR2
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ในปัจจุบันได้มีการนำอนุภาคทองคำระดับนาโนเมตรมาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาโรคเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลาย รวมถึงอนุภาคทองคำระดับนาโนเมตรนั้นมีการรายงานถึงความสามารถในการต้านการอักเสบได้ ดังนั้นการศึกษาอิทธิพลของอนุภาคทองคำระดับนาโนเมตรในการแสดงออกของยีนที่สร้างไซโตไคน์ชนิด IL-1beta ภายหลังเกิดการอักเสบจากเชื้อเลปโตสไปราในสิ่งมีชีวิต จึงอาจเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มโรคติดเชื้อได้ ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า หลังจากกระตุ้นเซลล์ Human Embryonic Kidney 293 cells (HEK293) ที่มีการเพิ่มการแสดงออกของ TLR2 (hTLR2) ด้วยเชื้อเลปโตสไปรากับอนุภาคทองคำระดับนาโนเมตรขนาด 10 นาโนเมตร จะมีการเพิ่มการแสดงออกของยีน IL-1beta สูงขึ้น แต่เมื่อกระตุ้นด้วยเชื้อเลปโตสไปรากับอนุภาคทองคำระดับนาโนเมตรขนาด 20 นาโนเมตร พบว่าการแสดงออกของยีน IL-1beta ลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มที่กระตุ้นด้วยเชื้อเลปโตสไปราเพียงอย่างเดียว ซึ่งผลการศึกษาที่ได้อาจจะมีการนำอนุภาคทองคำระดับนาโนเมตร ที่ขนาด และความเข้มข้นที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยลดการอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มอื่นได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง