ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กระบวนการสร้างอุดมการณ์รักชาติไทยด้วยกลวิธีทางภาษาในนวนิยายแนวอิงประวัติศาสตร์ของ วิมล ศิริไพบูลย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุพรรษา ภักตรนิกร
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ กระบวนการสร้างอุดมการณ์รักชาติไทย;กลวิธีทางภาษา;นวนิยายอิงประวัติศาสตร์;วิมล ศิริไพบูลย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิเคราะห์กระบวนการสร้างอุดมการณ์รักชาติไทยด้วยกลวิธีทางภาษาในนวนิยายของวิมล ศิริไพบูลย์ คือ คู่กรรม ร่มฉัตร ทวิภพ อตีตา กษัตริยา และอธิราชา ใช้แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ตามแนวภาษาศาสตร์ของนอร์แมน แฟร์คลาฟ พบว่า นวนิยายแนวอิงประวัติศาสตร์ของ วิมล ศิริไพบูลย์ มีการผลิตสร้างอุดมการณ์รักชาติไทย โดยการใช้คําและการผูกประโยคแบบต่างๆ และกลวิธีทางวรรณศิลป์ ซึ่งปรากฏในข้อความบรรยาย หรือบทสนทนาของตัวละคร อุดมการณ์รักชาติไทยในนวนิยายแนวอิงประวัติศาสตร์ของวิมล ศิริไพบูลย์ ประกอบไปด้วยการยกย่องความเป็นไทย ด้วยการแสดงให้เห็นถึง “คุณค่าความเป็นไทย” และยังทําให้ไทยมีสถานะเป็นผู้ถูกกระทําที่น่าเห็นใจ โดยมีประเทศคู่สงครามมีสถานะ เป็นผู้กระทําที่โหดร้าย นอกจากนี้ยังทําให้จุดบกพร่องในด้านการปกครองของผู้นําประเทศในอดีต กลายเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล อุดมการณ์รักชาติไทยนี้สอดคล้องกับอุดมการณ์กระแสหลักในสังคมไทย จึงทําให้นวนิยายแนวอิงประวัติศาสตร์ของ วิมล ศิริไพบูลย์เป็นที่ยอมรับในสังคมไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.human.lpru.ac.th/husocojs/index.php/HUSOCReview/article/view/12/15
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


กระบวนการสร้างอุดมการณ์รักชาติไทยด้วยกลวิธีทางภาษาในนวนิยายแนวอิงประวัติศาสตร์ของ วิมล ศิริไพบูลย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง