ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อสารสนเทศชุดความรู้เรื่องภมูิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบอุโบสถพื้นถิ่นที่สร้างสภาวะสบาย : กรณีศึกษา อุโบสถในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิสาข์ แฝงเวียง
เจ้าของผลงานร่วม สมบัติ ประจญศานต์ , กฤษณ์ ปิตาทะสังข์
คำสำคัญ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น;สภาวะสบาย;การท่องเที่ยว;สื่อสารสนเทศ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การสร้างสื่อสารสนเทศ จัดทำฐานข้อมูล และศึกษาความเหมาะสมของการแสดงผล ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) จากชุดความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการออกแบบอุโบสถพื้นถิ่นเพื่อสร้างสภาวะน่าสบาย กรณีศึกษา อุโบสถวัดขุนก้อง อำเภอ นางรอง อุโบสถวัดหนองบัวเจ้าป่า อำเภอสตึก และอุโบสถวัดชัยมงคล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ การวิเคราะห์สรุปแนวความคิดหารูปแบบในการสร้างสรรค์สื่อที่มีความเหมาะสมและจัดสร้างสื่อสารสนเทศจำนวน 3 ชุดความรู้ เผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ วัดหนองบัวเจ้าป่า www.wnbcp.archbru.com, วัดขุนก้อง www.wkk.archbru.com และวัดชัยมงคล www.wcmk.archbru.com และจัดทำป้ายข้อมูลสรุป ชุดความรู้ พร้อมการเชื่อมข้อมูลผ่านรหัส คิวอาร์ เพื่อขยายผลสู่อุโบสถกรณีศึกษาทั้ง 3 แห่ง การแสดงผลผ่านหน้าจออุปกรณ์สื่อสารพกพาผ่านรหัสคิวอาร์ ที่สามารถแสดงผลปกติในทุกขนาดหน้าจอ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://dspace.bru.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/3412/2557-research-wisa.ph.pdf?sequence=1&isAllowed=y
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การพัฒนาสื่อสารสนเทศชุดความรู้เรื่องภมูิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบอุโบสถพื้นถิ่นที่สร้างสภาวะสบาย : กรณีศึกษา อุโบสถในจังหวัดบุรีรัมย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง