ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบการผลิตและการตลาดของธุรกิจผักปลอดภัย: กรณีศึกษาสวนสลัดจันทร์ดาว อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สิริวัชร์ สวนสวัสดิ์
เจ้าของผลงานร่วม นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์
คำสำคัญ พืชผักปลอดภัย;เกษตรกรรายย่อย;ตลาดค้าส่ง;ตลาดค้าปลีก;ตลาดห้างสรรพสินค้า
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักเพื่อการค้าในลักษณะผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ ผลการศึกษาพบว่า มีการขายผลผลิตผ่าน 3 ช่องทางคือ ขายปลีกที่ตลาดสด ขายส่งให้ร้านอาหาร และขายผ่านซุปเปอร์มาร์เก็ต ศึกษาโดยวิธีกรณีศึกษาสวนสลัดจันทร์ดาว อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่าเกษตรกรผู้ผลิตเชิงการค้าสามารถผลิตพืชผักพันธุ์ปรับปรุงเพื่อการค้าได้ตลอดทั้งปี โดยการผลิตเหลื่อมพื้นที่ผสมชนิดพืชผัก ได้แก่ แตงกวาญี่ปุ่น มะเขือเทศเชอรี่ และสลัดใบสีเขียวแดง ด้วยเงินลงทุนของตนเองบนพื้นที่ 5 ไร่ ซึ่งให้ผลตอบแทนภายในโครงการร้อยละ 7 ต่อปี สำหรับการลงทุน 5 ปี ทั้งนี้ผู้ประกอบการมีผลกำไรสูงสุดจากช่องทางการตลาดโดยขายส่งให้ร้านอาหาร แต่การขายผักผ่านช่องทางการขายปลีกด้วยตนเองมีปริมาณสูงสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=118P-ECON-0301.pdf&id=1752&keeptrack=7
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ระบบการผลิตและการตลาดของธุรกิจผักปลอดภัย: กรณีศึกษาสวนสลัดจันทร์ดาว อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง