ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อิทธิพลด้านการจัดการต่อประสิทธิภาพการผลิตข้าวเหนียว ในจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรวรรณ ศรีโสมพันธ์
เจ้าของผลงานร่วม ศุภรัตน์ จิตต์จำนง , สกุลกานต์ สิมลา , นริศ สินศิริ , วรรทณา สินศิริ
คำสำคัญ ข้าวเหนียว;ประสิทธิภาพการผลิต;ปัจจัยด้านการจัดการ;การวิเคราะห์ขอบเขตเชิงเฟ้นสุ่ม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาระดับประสิทธิภาพเชิงเทคนิคและลักษณะทางการจัดการ ที่มีผลต่อการผลิตข้าวเหนียวของเกษตรกร ในพื้นที่นาน้ำฝน โดยใช้สมการการผลิตขอบเขตเชิงเฟ้นสุ่มผลการประมาณค่า พบว่าปริมาณแรงงานคน แรงงานเครื่องจักร ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ที่ใช้เป็นปัจจัยสำคัญต่อผลผลิตข้าวเหนียวในพื้นที่ศึกษา และการผลิตข้าวเหนียวในพื้นที่มีผลตอบแทนต่อขนาดเพิ่มขึ้น การวิเคราะห์ค่าระดับประสิทธิภาพเชิงเทคนิค พบว่าเกษตรกรผลิตข้าวเหนียวได้ ต่ำกว่าระดับศักยภาพสูงสุด 43.13% ดังนั้น เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้โดยการปรับปรุงปัจจัยการผลิตสำคัญได้แก่ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้แรงงาน และลักษณะทางการจัดการ โดยใช้หลักการควบคุมในการผลิตข้าวเหนียว ประกอบด้วยการกำหนดมาตรฐานของการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต การวัดผลสำเร็จของงานกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ การมีระบบการบันทึกทางการเงินในงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ และการพิจารณาวิธีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของผลผลิตข้าว
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=117P-ECON-0041.pdf&id=1751&keeptrack=6
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


อิทธิพลด้านการจัดการต่อประสิทธิภาพการผลิตข้าวเหนียว ในจังหวัดมหาสารคาม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.