ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แรงจูงใจและผลด้านเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดสารพิษบ้านสว่าง ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ไกรเลิศ ทวีกุล
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ แรงจูงใจ;สารอินทรีย์;ผักปลอดสารพิษ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาแรงจูงใจในการเข้าร่วมผลิตผักปลอดสารพิษ และผลการใช้เทคโนโลยีด้านสารอินทรีย์ในการผลิตผัก ปลอดสารพิษ โดยการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่มย่อยกับเกษตรกร ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าความสัมพันธ์ การศึกษาพบว่า เกษตรกร 50 รายที่ได้รับการสัมภาษณ์ มีรายได้จากภาคเกษตร ครัวเรือนละ 72,941 บาทต่อปี เป็นรายได้จากผักปลอดสารพิษ 16,710 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.9 ของรายได้จากภาคการเกษตรทั้งหมด รายจ่ายในภาคเกษตร ครัวเรือนละ 62,560 บาทต่อปี เกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดสารพิษมีกำไรเฉลี่ยปีละ 6,763 บาทต่อราย แรงจูงใจที่เข้าร่วมกลุ่มได้แก่ 1) ต้องการมีที่ดินปลูกผัก 2) ต้องการมีแปลงปลูกผักใกล้บ้าน 3) มีน้ำรดผัก สมาชิกทุกคนครอบครองพื้นที่ปลูกผักคนละ 105 ตารางเมตร เกษตรกรทุกรายมีการใช้สารอินทรีย์อย่างน้อย 1 เทคโนโลยี และมีการใช้ควบคู่กันตั้งแต่ 2-5 เทคโนโลยี เกษตรกรใช้เทคโนโลยีด้านสารอินทรีย์มากประเภทส่ง ผลให้มีรายได้มากขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=115P-EXT-0631.pdf&id=1749&keeptrack=4
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


แรงจูงใจและผลด้านเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดสารพิษบ้านสว่าง ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง