ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อิทธิพลของการใช้ภูไมท์ซัลเฟตร่วมกับปุ๋ยพืชสดต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตข้าว และการปลดปล่อยแก๊สมีเทน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดวงสมร ตุลาพิทักษ์
เจ้าของผลงานร่วม พัชรี แสนจันทร์ , เกษสุดา เดชภิมล , เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ , พัทรภรณ์ ตอพล
คำสำคัญ ภูไมท์ซัลเฟต;การปลดปล่อยแก๊สมีเทน;ปุ๋ยพืชสด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาอิทธิพลของการใช้ภูไมท์ซัลเฟตร่วมกับปุ๋ยพืชสด ต่อการปลดปล่อยแก๊สมีเทนและการเจริญเติบโตของข้าว ประกอบด้วย 5 ตำรับการทดลองคือ 1) ตำรับควบคุม 2) โสนอัฟริกันอัตรา 2 ตันต่อไร่ 3) โสนอัฟริกันอัตรา 2 ตันต่อไร่ คลุกผสมกับภูไมท์ซัลเฟตอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 4) โสนอัฟริกันอัตรา 2 ตันต่อไร่ คลุกผสมกับภูไมท์ซัลเฟตอัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ และ 5) โสนอัฟริกันอัตรา 2 ตันต่อไร่ คลุกผสมกับภูไมท์ซัลเฟตอัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ ผลการทดลองพบว่า การใช้ภูไมท์ซัลเฟตที่อัตรา 50 และ 100 กิโลกรัม/ไร่ ไม่มีผลทำให้การปลดปล่อยแก๊สมีเทนลดลง แต่อัตราสูงสุดคือ 200 กิโลกรัม ต่อไร่สามารถลดการปลดปล่อยแก๊สมีเทนลงได้ 44 เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับตำรับที่ได้ไม่ใส่ภูไมท์ซัลเฟต ส่วนในด้านการเจริญเติบโตของข้าว พบว่า ตำรับที่ใส่ภูไมท์ซัลเฟต 50 กิโลกรัมต่อไร่ให้ผลดีที่สุด โดยมีน้ำหนักฟางและน้ำหนักรากสูงกว่าตำรับการทดลองอื่น ทำให้ผลผลิตเมล็ดข้าวสูงกว่าตำรับการทดลองอื่น เมื่อเพิ่มอัตราภูไมท์ซัลเฟตเป็น 200 กิโลกรัมต่อไร่ มีผลทำให้การเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวลดลง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=111P-SOIL-0601.pdf&id=1745&keeptrack=6
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


อิทธิพลของการใช้ภูไมท์ซัลเฟตร่วมกับปุ๋ยพืชสดต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตข้าว และการปลดปล่อยแก๊สมีเทน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง