ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการเพาะปลูกเพื่อ รับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ
เจ้าของผลงานร่วม ดร.ภาวินี จันทร์วิจิตร
คำสำคัญ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ;ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ;การเพาะปลูกภาคเหนือตอนบน
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการเพาะปลูกที่เหมาะสมเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและประเมินผลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในอนาคตอันใกล้ช่วงปี พ.ศ. 2563 –2572 ต่อผลผลิตทางการเกษตรในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตามการฉายภาพแบบ RCP8.5 ในการวิเคราะห์ปัจจัยด้านภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการเพาะปลูกพบว่า ผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนคาดว่าอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นประมาณ 5 องศาเซลเซียส และปริมาณน้ำฝนจะลดลงประมาณ 1 – 2 มิลลิเมตรต่อวัน และจากการวิเคราะห์พื้นที่ภัยแล้งพบว่าในภาคเหนือตอนบนโดย Standard Precipitation Index (SPI) คาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้งในระดับกลาง (Moderate Dry) ซึ่งน่าจะส่งผลต่อการเพาะปลูกในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ ปริมาณน้ำที่พืชต้องการ (Crop Water Need) พบว่าในพื้นที่ภาคเหนือยังคงมีปริมาณน้ำที่พืชต้องการใช้ในการเพาะปลูกเพียงพอในอนาคตอันใกล้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลจากการจำลองผลผลิตข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยพบว่า ปริมาณผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งมี่ความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มลดลงกว่า 16% ตลอดพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในขณะที่ผลผลิตข้าวซึ่งมีน้ำเป็นปัจจัยหลักในการเพาะปลูก มีแนวโน้มลดลงประมาณ 9% และยังพบการเพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าวในหลายจังหวัดได้แก่ น่าน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน อีกทั้งจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของผลผลิตข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอนาคตอันใกล้ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนพบว่า การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้สภาวะของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตอันใกล้มีความเสี่ยงสูงที่จะได้ผลผลิตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่การปลูกข้าวมี่ความเป็นไปได้ที่จะได้ผลผลิตตามที่คาดการณ์ไว้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง