ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของสาร oryzalin ต่อสบู่ดำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธีระพงษ์ บุญปรก
เจ้าของผลงานร่วม อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ , อรวรรณ รักสงฆ์ , ธีรพันธ์ บัญญัติรัชต
คำสำคัญ ออไรซาลิน;โพลีพลอยด์;โฟไซโตมีเตอร์;การกลายพันธุ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาระดับความเข้มข้นของ oryzalin ที่เหมาะสมในการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม (polyploidy) ของสบู่ดำ โดยหยดสาร oryzalin ที่มีระดับความเข้มข้น 0, 0.0005, 0.0010, 0.0015 และ 0.0020% ที่มีวุ้นเป็นส่วนผสม จำนวน 2-3 หยด บริเวณปลายยอดของต้นกล้าสบู่ดำนาน 48 ชม. พบว่า ขนาดของปากใบของต้นสบู่ดำที่เป็น โพลีพลอย์ (polyploidy) และต้นดิพพลอยด์ (diploid) ปกติมีความแตกต่างกันและระดับความเข้มข้นของสาร oryzalin 0.0015% สามารถชักนำให้เกิดต้นเททระพลอยด์ (tetraploid) และมีโซพลอยด์ (mixoploid) สูงสุด รองลงมาคือ ที่ระดับความเข้มข้น 0.0020% และสามารถใช้ลักษณะสัณฐานวิทยา เช่น ขนาดของปากใบ ในการ ตรวจสอบระดับโพลีพลอยด์เบื้องต้นได้ดี นอกจากนี้สามารถใช้วิธี flow cytometry ในการตรวจสอบระดับ polyploid ควบคู่เพื่อความแม่นยำ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=105P-AGRO-0221.pdf&id=1739&keeptrack=4
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของสาร oryzalin ต่อสบู่ดำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง