ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวแบบบำเพ็ญประโยชน์เชิงการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศรัทธาไทย ศรีสังข์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ฐิรชญา ชัยเกษม
คำสำคัญ การพัฒนาเครือข่าย;การท่องเที่ยวแบบบำเพ็ญประโยชน์เชิงการแพทย์
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย วิเคราะห์ และเสนอรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวแบบบำเพ็ญประโยชน์เชิงการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์ จากข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาเครือข่าย ได้แก่ 1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านการมีส่วนร่วม 3. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และ 4. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวแบบบำเพ็ญประโยชน์เชิงการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์ และให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวแบบบำเพ็ญประโยชน์เชิงการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.