ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัจจัยของการกำกับกิจการที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจดนตรีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศรายุทธ์ ทัดศรี
เจ้าของผลงานร่วม ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ , ตรีทิพ บุญแย้ม
คำสำคัญ ปัจจัยของการกำกับดูแลกิจการ;ผลการดำเนินงาน;ธุรกิจดนตรีตลาดหลักทรัพย์
หน่วยงาน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาถึงปัจจัยของการกำกับกิจการที่มีต่อผลการดำเนินงานของกิจการธุรกิจดนตรี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ พบว่า ขนาดของคณะกรรมการ จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการในปีดำเนินงาน และระดับคะแนนการประเมินการกำกับกิจการ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของกิจการ โดยขนาดของคณะกรรมการที่ใหญ่ และจำนวนครั้งที่มากขึ้นของการประชุมคณะกรรมการ จะส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามต่อผลการดำเนินงานของบริษัท และระดับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการจะมีผลในทิศทางเดียวกันกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ข้อมูลเพิ่มเติม http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/2408/1768
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ปัจจัยของการกำกับกิจการที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจดนตรีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง