ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวมเลียนแบบดัชนีตราสารทุนของประเทศไทยและต่างประเทศ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
คำสำคัญ อัตราผลตอบแทน;กระจายความเสี่ยง;กองทุนเลียนแบบดัชนี
หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงเฉพาะตัวของการลงทุน และสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน ที่มีประสิทธิภาพจากการลงทุนในกองทุนรวมเลียนแบบดัชนีตราสารทุนของประเทศไทยและต่างประเทศ พบว่ากองทุน SCBNK225 มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 16.08 รองลงมาคือ SCBCEH , SCBKEQTG ,SCBSET และ SCBINDIA มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 14.68 ร้อยละ 14.15 ร้อยละ 12.58 และร้อยละ 11.35 ตามลำดับ ส่วนกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดคือ SCBSET มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 7.40 รองลงมาคือ SCBNK225, SCBINDIA ,SCBCEH และ SCBKEQTG มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับร้อยละ 8.36 ร้อยละ 11.21 ร้อยละ 12.70 และร้อยละ 17.58 ตามลำดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/2676/1763
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวมเลียนแบบดัชนีตราสารทุนของประเทศไทยและต่างประเทศ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง