ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชิดชนก จันทนนตรี
เจ้าของผลงานร่วม พิชญา กาวิหก , สันติชัย ศรีคำ
คำสำคัญ อัตราแลกเปลี่ยน;การถดถอยพหุคูณด้วยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด;ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง
หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาอิทธิพล และอธิบายช่องทางการส่งผ่าน ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างบาทต่อหยวน ได้แก่ ดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศไทย เงินทุน เคลื่อนย้ายระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ ดัชนีราคาสินค้าเข้า และมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังประเทศจีน สําหรับปัจจัยที่มีต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ได้แก่ ดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศไทย และเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ และปัจจัยที่มีผลต่อผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างบาทต่อเยนได้แก่ ดัชนีราคาสินค้าเข้า เสถียรภาพทางการเมือง และมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ecojournal.ru.ac.th/journals/22_1516450331.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง