ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กลไกในการวิเคราะห์สถานการณ์ยางพาราและช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลเร่งด่วน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อธิวีณ์ แดงกนิษฐ์
เจ้าของผลงานร่วม อัญญาณี มั่นคง , อรอุมา ประเสริฐ , สุวิทย์ รัตพงศ์
คำสำคัญ สถานการณ์ยาง;ราคายาง;การพยากรณ์
หน่วยงาน สํานักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษากลไกในการวิเคราะห์สถานการณ์ยางพาราที่สามารถใช้ติดตามสถานการณ์ราคายางได้รวดเร็วและทันท่วงที ใช้เทคนิคการพยากรณ์ 4 รูปแบบคือ Box and Jenkins, Hybrid Forecasting, Multiple Regression และ Combine Forecasting ทำการตรวจสอบความแม่นยําของการพยากรณ์โดยใช้สถิติวัดความถูกต้อง3 ค่า ได้แก่ 1) Mean Absolute Error 2) Mean Absolute Percentage Error และ 3) Root Mean Square Error พบว่า วิธี Hybrid Forecasting และ Combine Forecasting ให้ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำสุด ถือว่าเป็นรูปแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสม และปัจจัยที่มีผลต่อราคายาง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตยางใน 3 เดือนที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงปริมาณสต็อกยางโลกในเดือนก่อนหน้า การเคลื่อนไหวของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อประเทศผู้ใช้ยางในเดือนก่อนหน้า ปริมาณผลผลิตส่วนเกินหรือปริมาณการใช้ยางส่วนเกินในเดือนก่อนหน้า
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ecojournal.ru.ac.th/journals/22_1516450265.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


กลไกในการวิเคราะห์สถานการณ์ยางพาราและช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลเร่งด่วน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง