ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงสร้างตลาดและกลยุทธ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์ในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ฉันทนา ตั้งพงศ์ไพศาล
เจ้าของผลงานร่วม จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล
คำสำคัญ โครงสร้างตลาด;การกระจุกตัว;กลยุทธ์การแข่งขัน
หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาโครงสร้างตลาดและกลยุทธ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์ในประเทศไทย 4 อันดับแรกได้แก่ บริษัท อายบิส แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ไทยโฮยา เลนส์ จํากัด, บริษัท โพลีซัน จํากัด และบริษัทซูงิโต ออพติคัล จํากัด พบว่า มีอัตราส่วนการกระจุกตัวมากกว่าร้อยละ 67 จึงมีการกระจุกตัวสูงและระดับการแข่งขันต่ำ และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนจากการแข่งขันไปเป็นการผูกขาด และจากการวิเคราะห์กลยุทธ์โดยใช้แบบจําลอง growth share matrix ของ Boston Consulting Group (BCG) พบว่า ตําแหน่งของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมผลิตเลนส์ดังกล่าว เป็นกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่ต้องปรับกลยุทธ์ในการแข่งขัน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ecojournal.ru.ac.th/journals/23_1516972027.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง