ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้งชุมชนบ้านห้วยเป้า จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
เจ้าของผลงานร่วม อดิเรก อินต๊ะฟองคำ
คำสำคัญ การบริหารจัดการน้ำ;ชุมชนบ้านห้วยเป้า;การพัฒนาพื้นที่สูง;ภัยแล้ง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์มหาชน) และชุมชนบ้านห้วยเป้า ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำ สู่แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง โดยใช้ฐานข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=xO9RbD5NZIg
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


“การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้งชุมชนบ้านห้วยเป้า จังหวัดเชียงใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง