ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คำสำคัญ ชุมชนต้นแบบ;การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ;ดิน-น้ำ-ป่า
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=A9dXkCJhoJY
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง