ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการ อพ.สธ.- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมการพัฒนาชุมชน
เจ้าของผลงานร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
คำสำคัญ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน;การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ;ความหลากหลายทางชีวภาพ
หน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงเริ่มงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 เป็นต้นมา โดยมีพระราชดำริให้ดำเนินการรวบรวมรักษาพันธุ์พืชต่าง ๆ ที่หายากและกำลังจะหมดไป ต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสานพระราชปณิธานต่อในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมสนองพระราชดำริ หนึ่งในนั้นคือกรมการพัฒนาชุมชน (พช.)
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=htJmTpQu73M&t=7s
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการ อพ.สธ.- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง