ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
คำสำคัญ การบริหารจัดการน้ำ;โครงการฝนหลวง
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย แนวพระราชดำริการบริหารจัดการน้ำของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แบบองค์รวมและมีความเชื่อมโยงอย่างครบวงจร ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเสีย ทรงเริ่มต้นการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่น้ำหยดแรกด้วยโครงการฝนหลวง จนถึงโครงการที่ปลายน้ำ แต่ละโครงการทำหน้าที่ที่แตกต่างกัน แต่จุดมุ่งหมายคือคืนความสมดุลย์และสร้างแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงสรรพชีวิต นำมาซึ่งประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและประเทศชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=rcl45OR9ygs
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง