การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยรังสีแกมมา

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยรังสีแกมมา
เจ้าของผลงาน :  ดร.สิรนุช ลามศรีจันทร์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ปรับปรุงพันธุ์ดอกไม้, รังสีแกมมา, การกลายพันธุ์
หน่วยงาน :  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำอธิบาย :  รังสีเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง ที่สามารถทะลุทะลวงผ่านวัตถุต่างๆ ได้ โดยมีการถ่ายเทพลังงานให้กับวัตถุที่ผ่าน และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวัตถุนั้นๆ ขึ้นได้ เช่น รังสีเอ็กซ์ รังสีแกมมา ในรังสีแกมมาเป็นรังสีซึ่งสามารถทะลุทะลวงผ่านวัตถุได้สูง และที่สำคัญคือรังสีไม่ตกค้างในวัตถุจึงไม่ก่ออันตรายต่อคนและสัตว์ ได้มีการนำมาใช้ ประโยชน์กันอย่างกว้างขวาง สำหรับทางการเกษตรได้มีการนำรังสีมาใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช ยับยั้งการงอกของผลผลิตการเกษตร และใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ โดยการเหนี่ยวนำให้เกิดก่ออันตรายต่อคนและสัตว์ ได้มีการนำมาใช้ ประโยชน์กันอย่างกว้างขวาง สำหรับทางการเกษตรได้มีการนำรังสีมาใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช ยับยั้งการงอกของผลผลิตการเกษตร และใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ โดยการเหนี่ยวนำให้เกิดก่ออันตรายต่อคนและสัตว์ ได้มีการนำมาใช้ ประโยชน์กันอย่างกว้างขวาง สำหรับทางการเกษตรได้มีการนำรังสีมาใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช ยับยั้งการงอกของผลผลิตการเกษตร และใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ โดยการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์โดยการฉายรังสีแกมมาได้แก่ การสร้างพันธุ์พุทธรักษาให้มีความหลากหลายของดอกสีต่างๆ มีอยู่ทั้งหมด 31 สายพันธุ์ เบญจมาศพันธุ์เกษตรศาสตร์ 60 มีทั้งหมด 6 สายพันธุ์ เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://www.rdi.ku.ac.th/kufair50/plant/18_plant/18_plant.htm
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, การศึกษา
 
Creative Commons License
การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยรังสีแกมมา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710