ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ปีก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อุทัย คันโธ
คำสำคัญ การใช้มันสำปะหลัง;อาหารเลี้ยงสัตว์ปีก
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ กำแพงแสน
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ปีกในประเทศไทยได้พัฒนาการเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรหลักของประเทศไปแล้ว แต่ปัญหาของการเลี้ยงสัตว์อย่างหนึ่งก็คือ อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ปีกมีราคาสูงขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบอาหารหลักที่ใช้ในสูตรอาหารได้แก่ ข้าวโพดและปลายข้าวมีแนวโน้มราคาสูงขึ้น ดังนั้นเกษตรกรจะต้องหาทางลดต้นทุนการเลี้ยงหรือต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนค่าอาหารที่สูงขึ้น การใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์ปีกสามารถใช้มันสำปะหลังทดแทนวัตถุดิบข้าวโพดได้ทั้งหมดในสูตรอาหาร แต่ต้องมีการปรับสูตรอาหารใหม่เพราะมันสำปะหลังมีโปรตีนต่ำกว่าข้าวโพด และเพิ่มวัตถุดิบโปรตีนสูง เช่น กากถั่วเหลืองให้มากขึ้น เพื่อให้สูตรอาหารมีคุณค่าครบตามความต้องการของสัตว์ปีก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=QojMSXto4t8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ปีก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง