ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดองค์ประกอบเพื่อการใช้สอยและการเชื่อมต่อที่ว่างในสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สันติรักษ์ ประเสริฐสุข
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ การจัดองค์ประกอบ;การใช้สอย;การเชื่อมต่อที่ว่าง;การสืบสาน;การปรับเปลี่ยน;การคิดใหม่-ทำใหม่
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย เอกลักษณ์ไทยในสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์ประกอบ เพื่อการใช้สอย ใช้การค้นหาแนวคิดจากเอกสารและการสำรวจ พบว่า การจัดองค์ประกอบเพื่อการใช้สอยมีการนำรูปแบบและแนวคิดในการจัดองค์ประกอบและการจัดผังของเรือนไทยในอดีตมาใช้กับอาคารสมัยใหม่ เช่น การแยกมวลอาคารออกเป็นส่วนย่อย ๆ ล้อมรอบพื้นที่ส่วนกลาง การมีพื้นที่รองรับกิจกรรมอเนกประสงค์ การจัดผังเพื่อรองรับการขยายตัว และการจัดผังเพื่อการเชื่อมต่อพื้นที่เข้าด้วยกัน โดยคำนึงถึงบริบทของสังคมปัจจุบัน ส่วนการจัดองค์ประกอบเพื่อการเชื่อมต่อที่ว่างเป็นการแสดงออกถึงจิตวิญญาณแบบตะวันออกที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ แนวทางหนึ่งได้แก่ การวางผังเชื่อมต่อที่ว่างจากภายในสู่ภายนอก อาคารที่สัมพันธ์กับสุนทรียภาพของแสงสว่าง ซึ่งเป็นแนวทางที่สืบสานมาจากการจัดผังเชื่อมต่อที่ว่างของเรือนไทยคือ จากพื้นที่ค่อนข้างมืด (ตัวเรือน) สู่พื้นที่แสงสลัว (ระเบียง) และพื้นที่ส่วนสว่างภายนอก (ชาน/ลาน/สวน) ตามลำดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jars/article/view/42175/34836
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


การจัดองค์ประกอบเพื่อการใช้สอยและการเชื่อมต่อที่ว่างในสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง