ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาที่มีผลต่อการตอบรับในเชิงพาณิชย์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบอฆอ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เกศแก้ว ประดิษฐ์
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์;ข้าวกล้องพันธุ์ข้าวหอมกระดังงา;วิสาหกิจชุมชน
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องพันธุ์ข้าวหอมกระดังงา พบว่า แบบบรรจุภัณฑ์ช่วยให้ผลิตภัณฑ์และตราสินค้าโดดเด่น ถ้าเลือกใช้ถุง Vacuum 110 ไมครอน (ไม่พิมพ์ข้อความ) กว้าง 20 ซม. ยาว 28 ซม.ขนาดบรรจุหนึ่งกิโลกรัม บรรจุในกล่องกระดาษที่รองรับน้ำหนักข้าว 1 กิโลกรัม ขนาดกว้าง 21 ซม. ยาว 29 ซม. ลักษณะสีพื้นหลังเป็นสีชมพูบ่งบอกความเป็นผู้หญิง ใช้สีตัดตัวอักษรด้วยสีน้ำาตาล และสีเหลืองทอง ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาในด้านอัตลักษณ์เฉพาะระดับมาก ด้านออกแบบกราฟิกผู้บริโภคพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ผู้บริโภคยอมรับในระดับมาก ผลตอบรับในเชิงพาณิชย์ของบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาสูงกว่าของบรรจุภัณฑ์เดิม คิดเป็นร้อยละ 26.99
ข้อมูลเพิ่มเติม https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/122754/93466
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาที่มีผลต่อการตอบรับในเชิงพาณิชย์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบอฆอ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง