โรงเรียนคือฐานการพัฒนาวิชาชีพครูโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้: การพัฒนารูปแบบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  โรงเรียนคือฐานการพัฒนาวิชาชีพครูโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้: การพัฒนารูปแบบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
เจ้าของผลงาน :  ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ
เจ้าของผลงานร่วม :   จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
คำสำคัญ :   รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูในระดับโรงเรียน, ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ, การศึกษาชั้นเรียน
หน่วยงาน :  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
คำอธิบาย :   การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PCL) เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก และการประเมินผลการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนกรณีศึกษานี้ มี 5 ขั้นตอนดังนี้ 1.) กำหนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนที่ต้องการให้ชัดเจน 2.) ส่งเสริมการสร้างโอกาสการพัฒนาวิชาชีพให้กับครูทุกท่าน 3.) สร้างบรรยากาศการทำงานและการเรียนรู้แบบองค์ร่วมมือ 4.) เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการบริหารจัดการและการเรียนรู้ขององค์กร 5.) สร้างผู้นำวิชาการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมครูในโรงเรียนเกิดการยอมรับซึ่งกันและกันในด้านความรู้ ประสบการณ์ และการทำงานเป็นทีม โดยเฉพาะการร่วมทำงานกับองค์กรอื่นที่สามารถเข้ามาเติมเต็มในฐานะผู้เชี่ยวชาญตามบริบทจริงของโรงเรียน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDKKUJ/article/view/242149/165106
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   การศึกษา
 
Creative Commons License
โรงเรียนคือฐานการพัฒนาวิชาชีพครูโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้: การพัฒนารูปแบบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้อย่างยั่งยืน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710