การเรียนรู้บูรณาการสตีมศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การเรียนรู้บูรณาการสตีมศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
เจ้าของผลงาน :  ภิญโญ วงษ์ทอง
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   การเรียนรู้บูรณาการสตีมศึกษา, การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, การแก้ปัญหา, โรงเรียนประถมศึกษา
หน่วยงาน :  สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คำอธิบาย :  การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยแผนการเรียนรู้บูรณาการสตีมศึกษา(STEAM Education) ผลการวิจัยพบว่า 1.) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการคิดอย่างมีวิจารณญาณแลการแก้ปัญหาหลังเรียน (ร้อยละ 47.85) สูงกว่าก่อนเรียน (ร้อยละ 30.46) ที่ระดับ 0.05 แต่ต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดร้อยละ 60 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้บูรณาการสตีมศึกษาอยู่ในระดับมาก (X ̅=4.43,SD=0.37) นอกจากนี้พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้มีการเรียนรู้บูรณาการสตีมศึกษาสามารถสังเกต รวบรวม ระบุปัญหา หาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับวัย ทดลองปฎิบัติ สรุปผล และนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนเกิดการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDKKUJ/article/view/241550/164867
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   การศึกษา
 
Creative Commons License
การเรียนรู้บูรณาการสตีมศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710