ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ตัวแบบดัชนีความพร้อมด้านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ฉัตรชนก จรัสวิญญู
คำสำคัญ ดัชนีความพร้อมด้านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร;วิธีกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน;ตัวแบบสมการเชิงโครงสร้าง
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิเคราะห์ตัวแบบดัชนีความพร้อมด้านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลการวิคราะห์ตัวแบบการวัดพบว่า มีตัวแปรสังเกตเพียงร้อยละ 47.17 เท่านั้นที่มีความเหมาะสมในการวัด ในขณะที่ตัวแปรแฝงทุกตัวขาดความเที่ยงตรงในการวัด เนื่องมาจากตัวแปรสังเกตถูกจัดกลุ่มไม่เหมาะสมและการวิเคราะห์ตัวแบบโครงสร้าง พบว่า ความพร้อมไม่ได้มีอิทธิพลทางตรงต่อผลกระทบ สภาพแวดล้อม มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านการใช้งานต่อผลกระทบ รวมทั้งการใช้งานมีอิทธิพลทางตรงต่อผลกระทบ และผลลัพธ์ได้แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาตัวแบบที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยใช้มุมมองบนพื้นฐานทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/108428/106124
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การวิเคราะห์ตัวแบบดัชนีความพร้อมด้านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง