ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แนวโน้มการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยและประเทศพม่า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โชติ เนืองนันท์
เจ้าของผลงานร่วม นิคม ผึ่งคำ , สมยศ ศรีคงรักษ์ , ดวงกมล มามีชัย , พลรัตน์ ทองเพิ่ม , วิฑูรย์ หนูเล็ก
คำสำคัญ แผ่นดินไหว;รอยเลื่อน
หน่วยงาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาแนวโน้มการเกิดแผนดินไหวในประเทศไทยและประเทศพม่า ผลการวิจัยพบว่า การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยและประเทศพม่ามีอัตราเพิ่มขึ้น ในด้านความแรงของการเกิดแผ่นดินไหว ประเทศพม่ามีความแรงของการเกิดแผ่นดินไหวสูงกว่าประเทศไทย โดยประเทศพม่ามีความแรงของแผ่นดินไหวอยู่ในระดับ 6.0- 7.0 ริกเตอร์ขึ้นไปและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น ส่วนประเทศไทยโดยเฉลี่ยแล้วแนวโน้มความแรงของการเกิดแผ่นดินไหวอยู่ในระดับ 4.0 – 4.9 ริกเตอร์ บริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน ได้แก่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาตใต้ของประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal/article/view/151784/110923
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


แนวโน้มการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยและประเทศพม่า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง