ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าโอทอป ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารในพื้นที่ภาคใต้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชาริณี กีรติโชติ
เจ้าของผลงานร่วม บรินดา สัณหฉวี
คำสำคัญ รูปแบบการตลาด;ศักยภาพ;วิสาหกิจชุมชน;โอทอป;สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษารูปแบบการตลาดที่มีศักยภาพในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าโอท็อป ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารในพื้นที่ภาคใต้ ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเครื่องสำอางมากที่สุด ร้อยละ 41.74 และร้อยละ 37.39 ดำเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนมา 7-9 ปี สำหรับรูปแบบการตลาดที่มีศักยภาพในการดำเนินงาน คือรูปแบบการตลาดแบบผสมผสาน โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดในทุกด้าน โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับส่วนประกอบทางการตลาดด้านบุคลากรมากที่สุด รองลงมาคือ บริการ การส่งเสริมการขาย ภาพลักษณ์ ราคา และผลิตภัณฑ์ ผลการทดสอบความสัมพันธ์พบว่าส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อศักยภาพการดำเนินงานของสถานประกอบการ ด้านลูกค้าและด้านผลประกอบการในระดับสูง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/112453/116677
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


รูปแบบการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าโอทอป ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารในพื้นที่ภาคใต้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง