ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินการเปิดเผยการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รัตนา วงศ์รัศมีเดือน
เจ้าของผลงานร่วม ดลกณิศ เต็งอำนวย
คำสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบ;การเปิดเผยการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ;การกำกับดูแลกิจการที่ดี;องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาถึงการเปิดเผยการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee : AC )สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งในภาพรวมและตามประเภทอุตสาหกรรม องค์ประกอบของ AC และการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งการหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของบริษัท องค์ประกอบของ AC และการเข้าร่วมประชุม กับการเปิดเผยการปฎิบัติงานในรายงานของAC ผลการวิจัยพบว่า การเปิดเผยการปฎิบัติงานในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบภาพรวมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 74.51 บริษัทจดทะเบียนฯ เปิดเผยในระดับน้อยที่สุดในรายละเอียด จากที่คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบแนะนำ โดยเฉพาะเรื่องความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของการป้องกันการทุจริต กลุ่มอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันจะมีการเปิดการปฎิบัติงานที่แตกต่างกันที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มการเงินจะเปิดเผยอยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนอีก 6 กลุ่มอยู่ในระดับมาก พบว่า ขนาดบริษัท(สินทรัพย์รวม) และความถี่การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดเผยการปฎิบัติงานในคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมที่ระดับ0.05
ข้อมูลเพิ่มเติม https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/147703/130104
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การประเมินการเปิดเผยการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง