ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ภาพสะท้อนเมืองใหญ่สองทะเล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พลากร สัตย์ซื่อ
เจ้าของผลงานร่วม ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
คำสำคัญ การปรับตัว;การผลิตยางพารา;เกษตรกรชาวสวนยาง;แบบจำลองโลจิทเชิงลำดับ;ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดพฤติกรรมดังกล่าว ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรชาวสวนยางมีการปรับตัวโดยภาพรวมภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับน้อย เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ เช่น ความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การปรับตัวด้านการดำรงชีพเท่านั้นที่อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยกำหนดการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ ความพอเพียงของแรงงานครัวเรือนในการทำสวนยางพารา และการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอความช่วยเหลือในการจัดการสวนยางพารา ซึ่งมีความน่าจะเป็นของการปรับตัวในระดับปานกลางเท่ากับ 0.1768 และ 0.1457 ตามลำดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/167519/158304
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ภาพสะท้อนเมืองใหญ่สองทะเล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง