ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินชนิดของแอนโทไซยานินในเมล็ดเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรุณทิพย์ เหมะธุลิน
เจ้าของผลงานร่วม สกุลกานต์ สิมลา , สุรศักดิ์ บุญแต่ง , สุดาทิพย์ อินทร์ชื่น
คำสำคัญ Zea mays L.;ไซยานิดีน;พีโอนิดีน;เพลาโกนิดีน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การประเมินปริมาณแอนโทไซยานินในเมล็ดเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดข้าวเหนียว 3 พันธุ์ คือ KKU-WX111031, KKU OP Variety และ Check Variety ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีสีม่วงเข้ม ในระยะรับประทานฝักสดและระยะเมล็ดพันธุ์ ผลการศึกษา พบว่า ชนิดของแอโทไซยานินที่พบมากที่สุดในเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดข้าวเหนียว ที่ 2 ระยะการเก็บเกี่ยวคือ แอนโทไซยานินชนิด cyanindin-3-glucoside รองลงมาคือ ชนิด pelargonidin-3-glucoside และ peonidin-3-glucoside ข้อมูลที่ได้นี้น่าจะเป็นประโยชน์เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาการนำสารแอนโทไซยานิน ในข้าวโพดไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะทางด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว ให้มีสารดังกล่าวสูงเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคและเกษตรกรต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=99P-HORT-0441.pdf&id=1733&keeptrack=6
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การประเมินชนิดของแอนโทไซยานินในเมล็ดเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง