ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความหลากชนิดของเห็ดราขนาดใหญ่ในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ , วรรณดี บัญญัติรัชต , อรอุษา ลาวินิจ
คำสำคัญ ความหลากชนิด;เห็ดราขนาดใหญ่;พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเขื่อนสิรินธร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การสำรวจและจำแนกกลุ่มของเห็ดราขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ พื้นที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 ครั้ง ได้เก็บตัวอย่างเห็ดทั้งหมด 38 ตัวอย่าง สามารถจัดจำแนกได้ดังนี้ ราในกลุ่ม Ascomycota 1 ชนิด (Kernel fungi: 1 ชนิด) กลุ่ม Basidiomycota 37ชนิด (bird’s nest and cup fungi:1 ชนิด, earth star and puff balls: 2 ชนิด, Jelly fungi: 2 ชนิด, coral fungi: 4 ชนิด, shelf fungi: 16 ชนิด, mushrooms without veil: 10 ชนิด, Stink horn: 1 ชนิดและ Boletoid: 1 ชนิด) และเห็ดรา ในกลุ่ม Basidiomycota เป็นราขนาดใหญ่ที่พบมากที่สุด ในการศึกษาครั้งนี้มีทั้งกินได้และกินไม่ได้ เห็ดที่กินได้และมีศักยภาพในการนำมาเพาะเลี้ยงได้ ได้แก่ เห็ดหูหนู (Auricularia polytricha) เห็ดหูหนูขาว (Tremella fuciformis) เห็ดเยื่อไผ่ (Dictyophora indusiata), และเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum)
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=86P-PHATO-037.pdf&id=919&keeptrack=6
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ความหลากชนิดของเห็ดราขนาดใหญ่ในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง