ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้ในการใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจรเพื่อเป็นพลังงานทดแทนสำหรับชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วรพจน์ โพธาเจริญ
เจ้าของผลงานร่วม ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท , รุ่งนภา จุลศักดิ์
คำสำคัญ ขยะชีวมวล;ระบบผลิตน้ำร้อนจากเตาชีวมวล;ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก;อมก๋อย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย โครงการ “การจัดการความรู้ในการใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจรเพื่อเป็นพลังงานทดแทนสำหรับชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนให้แก่ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ด้วยการใช้ขยะชีวมวลภายในพื้นที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาชีวมวลสำหรับระบบผลิตน้ำร้อน เพื่อใช้กิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเตาชีวมวลขนาดเล็กระดับครัวเรือน
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านนโยบาย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง