ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กระบวนการผลิตและแนวทางการพัฒนารูปแบบรายการโทรทัศน์ รายการ “เส้นทางสุขภาพ”
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุนิลชา สัตบุศย์
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ กระบวนการผลิตรายการเส้นทางสุขภาพ;รูปแบบรายการเส้นทางสุขภาพ;ผู้ชม
หน่วยงาน สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การสัมภาษณ์และการวิเคราะห์เนื้อหากลุ่มผู้ชมรายการเส้นทางสุขภาพ กลุ่มผู้ผลิตรายการเส้นทางสุขภาพ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อโทรทัศน์ พบว่า กระบวนการผลิตรายการเส้นทางสุขภาพ ดังนี้ การผลิตรายการ การดำเนินการผลิตรายการและหลังการผลิตรายการ แต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานของการทำงานร่วมกันเป็นทีมมีแนวทางการพัฒนารูปแบบรายการเส้นทางสุขภาพ สำหรับประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ดังนี้ สร้างการมีส่วนร่วมกับรายการโดยเปิดช่องทางให้ผู้ชมได้ร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการ, สร้างความน่าสนใจให้กับรายการ เช่น มีผู้ร่วมรายการที่เป็นบุคคลสาธารณะเป็นผู้นำทางความคิด, สร้างแรงจูงใจในการชมรายการ, ถ่ายทอดเนื้อหามีประสิทธิภาพ, การถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างสนุกสนาน, สร้างคุณค่าให้กับเนื้อหา, เพิ่มข่าวสารสาธารณะน่าสนใจ, เวลาที่เหมาะสมในการรับชมรายการเฉลี่ยตอนละ 25 นาที, พัฒนาทักษะการรับรู้ของผู้ชมรายการ, ตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์และความรู้สึก
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.etheses.rbru.ac.th/pdf-uploads/allfile-307-file01-2020-02-06-09-14-19.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง