ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อประชากรรุ่นแซด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรรษกฤช ศุทธิเวทิน
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ การส่งเสริมการตลาด;การท่องเที่ยวประชากรรุ่นแซด
หน่วยงาน สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 16-20 ปี กำลังอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับอุดมศึกษา อาศัยอยู่กับบิดามารดา มีรายรับรวมต่อเดืนอ 5,001-10,000 บาท มีความนิยมเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 2-3 ครั้งต่อปี จัดนำเที่ยวทุกอย่างด้วยตนเอง ใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยว 2-3 วัน มีค่าใช้จ่าย 5,001-10,000 บาท ใช้รถส่วนตัวเดินทางท่องเที่ยว เพื่อพักผ่อนวันหยุด ตัวเองมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ทราบหรือค้นหาข้อมูลจากสื่ออินเตอร์เน็ต และไม่เคยเข้าร่วมแข่งขัน เล่นเกม และชิงโชค เพื่อชิงรางวัลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และแนวทางกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวของประชากรรุ่นแซดคือ การโฆษณาผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร การขายโดยบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ และการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการลดราคา
ข้อมูลเพิ่มเติม http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/2516/1/paskrich_sutt.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง