ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่ออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง แคทรียา ปันทะนะ
เจ้าของผลงานร่วม เกษราภรณ์ ไชยชมพล , จิราพา กิจเรืองทรัพย์ , ชนะภัย ศรีเลศิลป์ , ฐิติวัฒน์ เกษณา , ดวงกมล นันตาบุญ , ธนพร บุญอุปละ , ธิติพล หลวงแสน , ปุณยวีร์ กันทะอู , พัชรา นนกันธา , กรกต แสนจิต
คำสำคัญ ความพึงพอใจ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ในเขตอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี โดยระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท ระยะเวลาในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ไปกลับวันเดียว นักท่องเที่ยวให้ความพึงพอใจในด้านการให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือ ความรู้ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว สถานที่จัดงาน ความสะดวกในการเดินทาง/ท่องเที่ยว และราคา ตามลำดับ การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ต่อเดือน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 เมื่อจำแนกตามอายุมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน และเมื่อจำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://hrd.rmutl.ac.th/hrd/extend_uploads/140702214637.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง