ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย: กรณีศกษาการท่องเที่ยวถ้ำภูผาเพชร จังหวัดสตูล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ประภาพร ยางประยงค์
เจ้าของผลงานร่วม สุรีรัตน์ ช่วยมณี
คำสำคัญ ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว;การตัดสินใจท่องเที่ยวซ้ำ;วิกฤติการณ์ทางการเมือง
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย จากการประเมินสวนผสมทางการตลาดพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจใน ภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ การส่งเสริมการตลาด กระบวนการให้บริการและบุคลากร นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจระดับปานกลาง และการวิเคราะห์ SWOT พบว่า จุดแข็งคือแหล่งท่องเที่ยว จุดอ่อนคือการบริหาร จัดการแหล่งท่องท่องเที่ยวโดยไม่มีการบูรณาการส่วนผสมทางการตลาดที่เป็นรูปธรรมชัดเจน โอกาสคือความนิยมในการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และอุปสรรคคือ สถานการณ์ความไม่สงบของจังหวัดในชายแดนภาคใต้ ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มศักยภาพของถ้ำภูผาเพชร จังหวัดสตูล โดยการสร้างความพึงพอใจให้นักท่องเที่ยวจากการนําส่วนผสมทางการตลาดมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ird.skru.ac.th/RMS/file/DHPVU.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย: กรณีศกษาการท่องเที่ยวถ้ำภูผาเพชร จังหวัดสตูล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง