ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของน้ำมันทอดต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของขนมลา ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อมรรัตน์ ถนนแก้ว
เจ้าของผลงานร่วม ปาจรีย์ เรืองคล้าย
คำสำคัญ ขนมลา;น้ำมันทอด;น้ำมันรำข้าว
หน่วยงาน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ขนมลาเป็นขนมพื้นบ้านภาคใต้ ที่สามารถเกิดกลิ่นเหม็นหืนได้ง่ายเนื่องจากเป็นอาหารทอด การศึกษาผลของน้ำมันทอดต่อคุณภาพของขนมลา ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง ในภาชนะปิดสนิทเป็นระยะเวลา 90 วัน โดยใช้น้ำมันรำข้าว น้ำมันปาล์มที่ผ่านการรับรองคุณภาพ (PO1) และน้ำมันปาล์มที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ (PO2) น้ำมันผสมระหว่าง RBO และ PO2 ในอัตราส่วน 50:50 พบว่า เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นปริมาณ ความชื้น ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ การเกิดออกซิเดชันของไขมันและการเกิดกลิ่นหืนมีค่าเพิ่มขึ้น ขนมลาที่ทอดด้วยน้ำมัน PO2 มีการเกิดออกซิเดชันของไขมันและการเกิดกลิ่นหืนสูงที่สุด ส่วน RBO มีการเกิดออกซิเดชันของไขมันและการเกิดกลิ่นหืนต่ำที่สุด การเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วัน ขนมลาที่ผ่านการทอดด้วยน้ำมันทุกชนิดมีคุณภาพทางประสาทสัมผัสไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ทดสอบ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://rdi.rmutsv.ac.th/rmutsvrj/download/year8/issue2-2559/download.php?file=203.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของน้ำมันทอดต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของขนมลา ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง