ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Ultrasonic-Assisted Chitin Nanoparticle and Its Application as Saltiness Enhancer
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Prachern Somsak
เจ้าของผลงานร่วม Sujinda Sriwattana & Witoon Prinyawiwatkul
คำสำคัญ Chitin, Chitin nanoparticle,saltiness, saltiness enhancement, ultrasonication, zeta potential
หน่วยงาน สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาปริญญาเอก สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทรศัพท์๐๘-๑๒๘๙-๘๕๓๒ อีเมล์ korn.prachern@gmail.com
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การเสริมรสเค็มด้วยไคตินนาโนไฟเบอร์โดยพื้นที่ผิวของไคตินนาโนไฟเบอร์มีประจุบวกเมื่อเติมโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เข้าไปในสารละลายไคตินนาโนไฟเบอร์โซเดียมคลอไรด์จะละลายเป็นสารละลายโซเดียมคลอไรด์จะอยู่ในรูปNa+และCl-เนื่องจากไฟฟ้าสถิตและ -NH3+ บนผิวของไคตินนาโนไฟเบอร์จะดูดซับ Cl- ไว้ในชั้นนอกส่วนไอออนที่เหลือที่ไม่ถูกดูดซับจะถูกกระจายแบบสุ่มในสารละลายอยู่ในชั้นกระจายและส่วนใหญ่ Na+ กระจายอยู่ในชั้นกระจาย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ifst.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ijfs.14715
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


Ultrasonic-Assisted Chitin Nanoparticle and Its Application as Saltiness Enhancer is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง