ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดม ในการยกระดับคุณภาพสมุนไพรไทยอบแห้ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ศราวุธ ภู่ไพจิตร์กุล
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
คำสำคัญ ระบบอบแห้ง;พลังงานแสงอาทิตย์;พาราโบล่าโดม;การยกระดับ;สมุนไพร
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคถาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ปัจจุบันแผนแพทย์ไทยได้รับความนิยมสำหรับผู้บริโภค เป็นแพทย์ทางเลือกที่ใช้สมุนไพรในการรักษา โดยโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย มีกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งใช้สมุนไพรในการรักษาทั้งในรูปแบบการนวด ประคบ และการอบสมุนไพรไทยสำหรับการตรวจรักษา ด้วยยาสมุนไพร โดยสมุนไพรที่นำมาใช้จะผ่านการทำแห้งด้วยวิธีการตากแดด ก่อนที่จะนำมาปรุงเป็นยาสมุนไพร แต่อย่างไรก็ตามการตากสมุนไพรด้วยแดดธรรมชาติมักส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพต่ำโดยเฉพาะด้านสุขอนามัย มีการปนเปื้อนสูง ทำให้การผลิตสมุนไพรไม่ได้มาตรฐานตามหลัก Good Manufacturing Practices (GMP) หรือแม้แต่ปัญหาการตากแห้งในฤดูฝน ที่อาจทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถตากแห้งสมุนไพรได้ หรือใช้เวลานานในการตากในที่ร่ม อาจทำให้สมุนไพรเกิดการปนเปื้อนจากเชื้อรา จนทำให้สมุนไพรอบแห้งไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ดังนั้นจังหวัดมุกดาหารจึงมีความประสงค์ที่จะติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดม (พาราโบล่าโดม) เพื่อใช้ในการทำแห้งสมุนไพร และสนใจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับการผลิตและการทำแห้งสมุนไพรให้เป็นไปตามหลัก GMP
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดม ในการยกระดับคุณภาพสมุนไพรไทยอบแห้ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง