ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เรียนรู้ประเทศเวียดนาม (อาเซียน)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวจริยา วังเสาร์
เจ้าของผลงานร่วม นายจิรัฏฐวิชญ์ อินต๊ะสาน , นายทมนัย วงษ์ใส , นางสาวสมัญญา ไชยพรหม , นางสาวสุพรรษา ตั๋นเว้อ
คำสำคัญ ประเทศเวียดนาม
หน่วยงาน สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เวียดนามมีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนามเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2529 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของไทย มีพื้นที่ 331,690 ตร.กม. มีเมืองหลวงตั้งอยู่ที่กรุงฮานอย เวียดนามมีประชากรประมาณ 87 ล้านคน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 90 % ภาษาราชการคือ ภาษาเวียดนาม มีการปกครองแบบสังคมนิยม มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน สกุลเงินคือ เงินดอง พืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือ ข้าว ยางพารา สินค้าที่ส่งออกคือ สิ่งทอ ข้าว ชุดประจำชาติเรียกว่า Ao Dai ดอกไม้ประจำชาติคือ ดอกบัว อาหารยอดนิยมคือ ก๋วยเตี๋ยว ปอเปี๊ยะ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=-C0z460_Nwg
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง