ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ ของกลุ่มผู้บริโภคเปรียบเทียบ Generation X กับ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มนธิดา ศรีพยุงฉันท์
คำสำคัญ ที่อยู่อาศัยแนวราบ;ที่อยู่อาศัยแนวดิ่ง
หน่วยงาน สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาความต้องการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบระหว่างกลุ่ม Generation X และ Generation Y ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปัจจัยที่สำคัญต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของแต่ละกลุ่ม พบว่า กลุ่มที่ต้องการ ที่อยู่อาศัยแนวราบ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี สถานภาพโสดและสมรสมีความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบไม่แตกต่างกัน ในกลุ่มอาชีพที่ยังมีความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบ คือกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และกลุ่มข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มนี้มีที่อยู่เดิมเป็นที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบอยู่แล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยใหม่ กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 – 50,000 บาท เป็นกลุ่มที่ยังมีความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบอยู่ ส่วนกลุ่มที่มีระดับรายได้ต่อเดือน 200,000 บาท ขึ้นไป มีความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทแนวดิ่งมากกว่า และกลุ่ม Generation X มีความต้องการที่อยู่ประเภทแนวราบมากกว่ากลุ่ม Generation Y
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5704010510_4716_2817.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ ของกลุ่มผู้บริโภคเปรียบเทียบ Generation X กับ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง