ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวอาชญากรรมออนไลน์กับความหวาดกลัวอาชญากรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัฏฐพงศ์ กาญจนวัฒน์
คำสำคัญ ความหวาดกลัวอาชญากรรม;การเปิดรับ;ข่าวอาชญากรรมออนไลน์
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความหวาดกลัวอาชญากรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชั้นปีที่1 และเปรียบเทียบความหวาดกลัวอาชญากรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชั้นปีที่1 ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนชั้นปีที่1 มีความหวาดกลัวอาชญากรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากพบว่า ตัวแปรเพศ ลักษณะที่อยู่อาศัย และการเปิดรับข่าวอาชญากรรมออนไลน์ มีผลต่อหวาดกลัวอาชญากรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


พฤติกรรมการเปิดรับข่าวอาชญากรรมออนไลน์กับความหวาดกลัวอาชญากรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง