ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บำบัดฟื้นฟูการรู้คิดเสริมแรงจูงใจต่อเนื่องสำหรับเพิ่มความสามารถด้านการรู้คิดของผู้ป่วยจิตเภท (Development of Computerized Sustained-motivation focused Cognitive Remediation Therapy Program for Enhancing Cognitive ability of Patie
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พุฒิชาดา จันทะคุณ
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม , ดร.พีร วงษ์อุปราช
คำสำคัญ ความสามารถด้านการรู้คิด (Cognitive ability);การฟื้นฟูการรู้คิด (Cognitive remediation);แรงจูงใจต่อเนื่อง (sustained motivation);โรคจิตเภท (Schizophrenia)
หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์, วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย 1) โปรแกรมค CSCRT มีกิจกรรม 6 ครั้ง 2) กิจกรรมทดสอบความใส่ใจต่อเนื่องนำเสนอสิ่งเร้าตัวอักษรไทย 170 ครั้ง 8 นาที 3) กลุ่มที่ใช้โปรแกรม CSCRT ด้านความใส่ใจต่อเนื่องหลังทดลองและระยะติดตามมีความถถูกต้องมากกว่า เวลาน้อยกว่า ก่อนทดลองและกลุ่มที่ใช้โปรแกรม SPT ด้านความจำขณะทำงานมีความถูกต้องมากกว่า เวลาน้อยกว่า ก่อนทดลองและกลุ่มที่ใช้ SPT ด้านความสามารถในการตัดสินใจ หลังการทดลองและระยะติดตามมีความถูกต้องมากกว่า เวลาน้อยกว่า ก่อนทดลองและกลุ่มที่ใช้โปรแกรม SPT
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บำบัดฟื้นฟูการรู้คิดเสริมแรงจูงใจต่อเนื่องสำหรับเพิ่มความสามารถด้านการรู้คิดของผู้ป่วยจิตเภท (Development of Computerized Sustained-motivation focused Cognitive Remediation Therapy Program for Enhancing Cognitive ability of Patie is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง