ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการควบคุมยับยั้งในเด็กวัยเรียน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชลิญา เพ็ชรเหมือน
คำสำคัญ การควบคุมยับยั้ง;NLP;การยั้งคิด;การลดพฤติกรรมในเด็ก;ลดปัญหาเด็กวัยเรียน;หน้าที่บริหารจัดการของสมอง;INHIBITORY CONTROL
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการควบคุมยับยั้งด้วยเอ็น แอล พี ในเด็กวัยเรียน และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1.นักเรียนกลุ่มทดลอง มีการควบคุมยับยั้งหลังทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย Commission error ต่ำกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย Reaction time สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. นักเรียนกลุ่มทดลองมีการควบคุมยับยั้งหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย Commission error หลังทดลองต่ำกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย Reaction time หลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปได้ว่าโปรแกรมเสริมสร้างการควบคุมยับยั้งด้วยเอ็น แอล พี ในเด็กวัยเรียนสามารถเพิ่มการควบคุมยับยั้งของนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการควบคุมยับยั้งในเด็กวัยเรียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง