ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาจุลินทรีย์ แก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้างในระบบเกษตรปลอดภัย ของเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิษณุ บัวเทศ
เจ้าของผลงานร่วม วุฒิเสก ทิพันธ์ , สมิตา อรรควงษ์ , พันธ์นิภา เมฆสินธุ์
คำสำคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น;ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง;เกษตรปลอดภัย;จุลินทรีย์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเรื่อง “การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาจุลินทรีย์แก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้างในระบบเกษตรปลอดภัย ของเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร” มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการพัฒนาจุลินทรีย์แก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้างในระบบเกษตรปลอดภัย ด้วยรูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร 2) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการต่อยอด และการขยายผลสู่การปฏิบัติจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาจุลินทรีย์แก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้างในระบบเกษตรปลอดภัย ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และ 3) เพื่อการติดตามและประเมินผลการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการพัฒนาจุลินทรีย์แก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้างในระบบเกษตรปลอดภัย ของเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร มีวิธีการดำเนินการโดยการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีประชาคมโดยการสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย และการสอบถามความคิดเห็น ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เกษตรกร ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 22 ชุมชน กำหนดจำนวนของกลุ่มตัวอย่างชุมชนละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 880 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ วิธีการลงภาคสนามเพื่อสังเกตการณ์ วิธีการสัมภาษณ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และแบบสอบถามความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง