ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการระบบโลจิสติกส์ของวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จังหวัดสุรินทร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์
เจ้าของผลงานร่วม เพ็ญนฤมล จะระ
คำสำคัญ โลจิสติกส์;วิสาหกิจชุมชน;ข้าวหอมมะลิอินทรีย์;ประสิทธิภาพโลจิสติกส์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษารูปแบบ สภาพการณ์ปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค และประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุกกลุ่มมีรูปแบบการดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์คล้ายคลึงกันในกิจกรรมการจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต การดำเนินการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง บรรจุภัณฑ์ การเคลื่อนย้ายและการขนส่ง การบริการลูกค้า การติดต่อสื่อสาร การพยากรณ์ความต้องการ และโลจิสติกส์ย้อนกลับ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ พบว่ากิจกรรมที่ต้องปรับปรุงด้านต้นทุน ได้แก่การดำเนินการผลิต การจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ การเคลื่อนย้ายและขนส่ง และการบรรจุภัณฑ์ กิจกรรมโลจิสติกส์ที่ต้องปรับปรุงคุณภาพในการดำเนินงานได้แก่ การจัดหาปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ การขาดสถานที่เหมาะสมและเพียงพอในการตากและจัดเก็บผลผลิต และการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ และกิจกรรมโลจิสติกส์ที่ต้องปรับปรุงการดำเนินงานให้ทันเวลา ได้แก่ การจัดหาปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ทันความต้องการผลิตในฤดูแล้งหรือกรณีเมล็ดพันธุ์มีปัญหาคุณภาพ และการวางแผนการผลิตให้ดำเนินงานได้ทันเวลามีการเพาะปลูกหลายพื้นที่และปลูกข้าวหลายสายพันธุ์
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.journal.msu.ac.th/upload/articles/article2471_44095.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการระบบโลจิสติกส์ของวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จังหวัดสุรินทร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.